Nội dung bài viết:

1. Thứ nhất, Các mục tiêu chiến lược, mục tiêu, kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, phân tích đối thủ cạnh tranh, phân tích SWOT của chính doanh nghiệp mình.

2. Thứ hai, Tái cấu trúc mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy: Phân tích và sắp xếp lại toàn bộ số lượng các phòng ban, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, các cấp quản lý, các chức danh đảm bảo tạo ra một mô hình tổ chức tinh gọn, thông minh và không chồng chéo chức năng nhiệm vụ.

3. Thứ ba, Tái cấu trúc tài chính và danh mục đầu tư: Tình hình tài chính của doanh nghiệp được ví như xương sống, dòng máu của doanh nghiệp, do đó cấu phần này được ưu tiên hàng đầu cùng với tái cấu trúc nhân sự trong quá trình tái cấu trúc. Cụ thể các nội dung cần tái cấu trúc tài chính bao gồm: toàn bộ chiến lược và quy chế đầu tư, quy chế tài chính, khẩu vị đầu tư của Công ty, thay đổi tỷ trọng nợ và vốn chủ,. …Việc điều tiết này sẽ giúp duy trì lợi nhuận của doanh nghiệp và phát triển thị trường.

4. Thứ tư, Tái cấu trúc nhân sự (là nhiệm vụ hàng đầu, cốt lõi của cả quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp,): Xây dựng toàn bộ hệ thống quản trị nhân sự, cơ chế lương đãi ngộ phù hợp, các biện pháp tăng năng suất lao động.

5. Thứ năm, Tái cấu trúc quy trình, quy chế sản xuất sản phẩm, hệ thống côn

doctor

ĐĂNG KÝ

ĐẶT LỊCH HẸN

Khám cùng Dr. Phan Tiệp để nhận tư vấn cụ thể tình trạng của bạn!

Loading

Copyright © 2021 nhakhoathanhan.vn